25 years experience in mould Manufacture
生产设备
首页 > 生产实力 > 生产设备
先进的设备是我们最有力的武器。


乾元生产设备列表


 • 序号
 • 设备名称
 • 设备种类
 • 型号规格
 • 制造厂商
 • 精度级数
 • 出厂编号
 • 1.
 • CNC
 • Big
 • PC-1080A
 • kaibo
 • 0.02mm
 • 200911
 • 2.
 • CNC
 • Small
 • DC-42A
 • kaibo
 • 0.005mm
 • 200911
 • 3.
 • CNC
 • Small
 • DC-42A
 • kaibo
 • 0.005mm
 • 200911
 • 4.
 • CNC
 • Medium
 • CNC-1020
 • xiehong
 • 0.02mm
 • 200604
 • 5.
 • CNC
 • Big
 • HS-1690
 • ruixin
 • 0.02mm
 • 200712
 • 6.
 • CNC
 • Big
 • HS-1380
 • ruixin
 • 0.02mm
 • 20101011
 • 7.
 • CNC
 • Big
 • DC1080A
 • kaibo
 • 0.02mm
 • 200912
 • 8.
 • CNC
 • Big
 • DC2008A
 • kaibo/li>
 • 0.02mm
 • 200912
 • 9.
 • CNC
 • Small
 • DC-42A
 • kaibo
 • 0.005mm
 • 200912
 • 10.
 • EDM
 • Medium
 • EDM7145
 • haien
 • 0.005mm
 • 200703
 • 11.
 • EDM
 • Medium
 • EDM7145
 • haien
 • 0.005mm
 • 200706
 • 12.
 • EDM
 • Big
 • EDM500
 • taiwan
 • 0.002mm
 • 200606
 • 13.
 • EDM
 • Small
 • EDM7140
 • haien
 • 0.005mm
 • 200703
 • 14.
 • EDM
 • Big
 • EDM450
 • taiwan
 • 0.002mm
 • 200705
 • 15.
 • EDM
 • Big
 • EDM1680(Double)
 • taiwan
 • 0.002mm
 • 201103
 • 16.
 • Wire cutting
 • Big
 • DK7740
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 17.
 • Wire cutting
 • Big
 • DK7750
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 18.
 • Wire cutting
 • Small
 • DK7735
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 19.
 • Wire cutting
 • Big
 • BDK77401
 • beijingdimeng
 • 0.015mm
 • 200701
 • 20.
 • Wire cutting
 • Medium
 • BDK-7732
 • beijingdimeng
 • 0.015mm
 • 200701
 • 21.
 • Wire cutting
 • Big
 • DK7740
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 22
 • Wire cutting
 • Big
 • DK7750
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 23
 • Wire cutting
 • Small
 • DK7735
 • zhenwei
 • 0.02mm
 • 200604
 • 24
 • Wire cutting
 • Big
 • BDK77401
 • beijingdimeng
 • 0.015mm
 • 200701
 • 25.
 • Wire cutting
 • Medium
 • BDK-7732
 • beijingdimeng
 • 0.015mm
 • 200701
 • 26.
 • Drillingmachine
 • Big
 • Z3050*16/1
 • zhongjie
 • 0.1mm
 • 200711
 • 27.
 • Drillingmachine
 • Big
 • Z3050*16/1
 • zhongjie
 • 0.1mm
 • 200506
 • 28.
 • Drillingmachine
 • Big
 • Z3050*16/1
 • zhongjie
 • 0.1mm
 • 201002
 • 29.
 • Drillingmachine
 • Big
 • Z3050*16/1
 • zhongjie
 • 0.1mm
 • 201102
 • 30.
 • Grinder
 • Small
 • KGS-200
 • jiande
 • 0.005mm
 • 201002
 • 31.
 • Grinder
 • Big
 • MYS7115
 • jiande
 • 0.005mm
 • 200602
 • 32.
 • Grinder
 • Small
 • KGS-200
 • jiande
 • 0.005mm
 • 2010801
 • 33.
 • Grinder
 • Small
 • M713H
 • zhangzhou
 • 0.005mm
 • 200603
 • 34.
 • Bench drilling machines
 • Small
 • Z406C
 • zhangzhou
 • 0.02mm
 • 201001
 • 35.
 • Bench drilling machines
 • Small
 • Z512-2
 • zhangzhou
 • 0.02mm
 • 201001
 • 36.
 • Bench drilling machines
 • Small
 • Z512-2
 • zhangzhou
 • 0.02mm
 • 201001
 • 37.
 • Bench drilling machines
 • Small
 • Z512-2
 • zhangzhou
 • 0.02mm
 • 201001
 • 38.
 • Milling machine
 • Small
 • X6325
 • weihai
 • 0.02mm
 • 200511
 • 39.
 • Perforation
 • Small
 • DX703
 • xinying
 • 0.02mm
 • 200911
 • 40.
 • Whet knife machine
 • Small
 • 2M6015
 • kunming
 • 0.02mm
 • 200912
 • 41.
 • measuring projector
 • Medium
 • VMS250
 • taiwan
 • 0.001mm
 • 201108
版权所有 ©宁海乾元模塑有限公司